Biopic „Zátopek“ eröffnet Filmfestival in Karlovy Vary